หลักการและนโยบายทางการค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัท เจไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรายึดถือหลักการค้าที่เป็นธรรมในการติดต่อซัพพลายเออร์ พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

หลักการดังต่อไปนี้แสดงถึงนโยบายของเราในการทำงานและการบริหารงานในทุกวันนี้ ที่เรามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คำนิยาม:

การค้าที่เป็นธรรม - องค์กรแฟร์เทรดโลก หรือ WFTO ได้จัดทำบรรทัดฐานสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา 1

สมาชิกในทีม - พนักงาน - ช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำงานเต็มเวลา หรือ นอกเวลาจ่ายตามค่าจ้างหรือจ่ายตามชิ้นงาน

ผู้ผลิตเจ้าประจำของเรา - โรงงานหรือครอบครัวหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งต่อให้เรา เป็นการทำงานระยะยาว

ผู้ผลิตที่เป็นผู้รับเหมา - ห้างร้านหรือกลุ่มคนที่ผลิตสินค้าให้เราเฉพาะกิจ โดยไม่ได้ผลิตประจำ

ซัพพลายเออร์ - ผู้ผลิตอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และ บริษัทขนส่งต่างๆ

รายได้ของครอบครัวที่ยั่งยืน - รายได้ที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ ปัจจัยสี่ และ การเก็บออมเพื่อการซื้อสินค้าอื่นๆ

เป็นที่ยอมรับว่า:

หลักการการค้าที่เป็นธรรมของเราขึ้นอยู่กับ "หลักการค้าที่เป็นธรรม 10 ข้อ" ของ WFTO โดย ได้ปรับให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทเราและสถานการณ์ในชนบทของไทย เพื่อยึดถือปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม เราไม่ได้แสวงหาการรับรองและป้ายกำกับจากบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นๆ

เรา:

1. สร้างโอกาส

ก) เป้าหมายของเราคือ การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และ มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในหุบเขาของเชียงใหม่โดยการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ สำหรับช่างฝีมือที่ประดิษฐ์งานด้วยมือ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นฝีมือของช่างฝีมือสตรี และ ช่างฝีมือที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเกษตรกรรมในชนบท

ข) ด้วยการผลิตและจำหน่ายร่มไม้ไผ่ พัดมือและหมวกพับเราให้การจ้างงานและรายได้สำหรับผู้ที่อาจไม่สามารถทำงานในไร่นายังสามารถเพิ่มรายได้ของพวกเขาด้วยฝีมือ
ผู้หญิง, ผู้ชายที่เราจ้างคือผู้สูงอายุ , แม่เลี้ยงเดี่ยว เกษตรกรผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติเกษตรกรที่อยู่ในช่วงนอกฤดูการทำนา ผู้ที่ต้องดูแลเด็ก (สามารถทำงานไปด้วยได้)
ผู้ที่ต้องการทำงานไม่เต็มวันหรือผู้ที่มีความถนัดมากสำหรับงานฝีมือในภาคสนาม

ค) เราเปิดโอกาสในการจ้างงานโดยตรง รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมโดยช่างฝีมือรับเหมาที่ทำงานร่วมกับเราด้วย เหล่านี้เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กกลุ่มเกษตรกรรมที่ราบสูงในจังหวัดเชียงใหม่

ง) เราแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตและการขายกับสมาชิกในทีมผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตและลูกค้าอื่น ๆ เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อลดเกณฑ์ในการแบ่งปันและแก้ไขปัญหาต่างๆ

จ) จุดประสงค์ในการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และการเสริมสร้างพลังอำนาจยืนอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางศาสนาหรือพรรคการเมือง

2. ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ก) เราได้รับการจัดตั้งและปฏิบัติตามหลักการของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการค้าที่เป็นธรรมและ ความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข) ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและจำหน่ายมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของเรา คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่เช่นร่มไม้ไผ่ พัดไม้ไผ่ หมวกพับไม้ไผ่ เทียนไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อื่น ๆ ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ

ค) กระบวนการผลิตสำหรับ ร่มไม้ไผ่พัดและหมวกแบบพับได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องของขยะและเพื่อลดของเสีย ไม่มีการปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เท่าที่เป็นไปได้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้พลังงานต่ำ เรากำลังเตรียมที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการดำเนินงานและสำนักงาน

ง) เราร่วมมือกันกับช่างฝีมือและผู้จัดจำหน่ายของเราในการประยุกต์ใช้หลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

3. ความยุติธรรมทางการค้า

ก) เรามีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและโปร่งใสในการปฎิสัมพันธ์ของเรา

ข) เราเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานใหม่ผู้รับเหมาช่วงผู้รับเหมาผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าโดยมีเจตนาที่จะรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวไว้ ความร่วมมือระยะยาวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลและทำความเข้าใจกับความต้องการและมุมมองของแต่ละคน

ค) ราคารับเหมาช่วงของช่างฝีมือควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานของตัวเอง และการบริหารงานของผู้ขาย และส่วนต่างที่เหมาะสม เราพูดถึงราคาที่เราเห็นว่าสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด ราคาในอดีตและประมาณการของเรา

ง) ผลิตภัณฑ์และบริการของช่างผู้รับเหมา มักประกอบด้วยวัสดุแรงงานและปัจจัยการบริหาร ผู้ประกอบการและผู้รับเหมาช่วงจะได้รับการชำระเงินดาวน์ไม่เกิน 60% ของมูลค่าการสั่งซื้อหากจำเป็นต้องชำระเงินพร้อมกับการจัดส่งตามใบสั่งซื้อ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้รับการชำระเงินเต็มตามหลักการเดียวกันนี้เช่นกันหากซื้อจากร้านจำหน่าย

จ) เราดำเนินงานและช่างผู้รับเหมาช่วงผลิต (subcontracting artisans) ร่วมมือกับระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมที่มุ่งลดความสูญเสียให้กับตัวเอง เช่นเดียวกับตัวเราเองที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาด้านคุณภาพ เช่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือไม่มีกำหนดส่งมอบตามที่ตกลงกันไว้

ฉ) เราปรึกษากับช่างผู้รับเหมาการผลิตของเรา เกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ในกรณีที่เราต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ผลิตออกมาเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ ในกรณีที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ เรายังคงจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ทำไปแล้ว
ปรึกษาเกี่ยวกับค่าชดเชย สำหรับกรณีการปฏิเสธการผลิต เช่นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือการส่งมอบที่ไม่สมบูรณ์

ช) เรากำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงต้นทุนและอัตรากำไรจากการขายที่เหมาะสมและคาดหวังให้ลูกค้าของเราทำเช่นเดียวกัน

ฌ) เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มีบันทึกการติดตามที่ดีกับความสัมพันธ์ของช่างผู้รับเหมาที่เราอาจแข่งขันกัน เพื่อผลิตตามคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถผลิตได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวและเพื่อเพิ่มยอดขายโดยรวมและเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ในพื้นที่

ญ) เราส่งเสริมและปกป้องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทักษะดั้งเดิมของช่างฝีมือและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่น เราคาดหวังเดียวกันจากฝ่ายอื่น ๆ

ฎ) การออกแบบและเนื้อหาที่ส่งโดยลูกค้า ตัวแทนการผลิตหรือบุคคลอื่น ๆ เป็นของพวกเขา เรารักษารูปแบบและเนื้อหาของลูกค้า และคู่ค้าไว้เป็นความลับ เราไม่ใช้การออกแบบหรือ เนื้อหาเหล่านี้ในบัญชีของเราเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากลูกค้า ตัวแทนการผลิตหรือบุคคลอื่นโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่เราต้องการเผยแพร่ความคิดเห็นใด ๆ ที่ลูกค้าส่งมาให้เรา เราจะขอการรับรองจากลูกค้าก่อนเสมอ

4. ความยุติธรรมในเรื่องค่าตอบแทน

ก) เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าจ้างตามชิ้นงาน และสัญญาจ้างเหมาช่วง จะมีการหารือร่วมกันและตกลงร่วมกัน

ข) สมาชิกในทีมที่เราจ้างงานเต็มเวลา หรือนอกเวลา เป็นรายวันหรือรายเดือนจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินหรือสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน ค่าจ้างขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญ

ค) สมาชิกในทีมที่ทำงานได้รับค่าตอบแทนเป็นชิ้น จะได้รับค่าจ้างเท่ากันกับผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน โดยจะได้รับการคำนวณเป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือน ค่าจ้างเทียบเท่าหรือสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน คือการคำนวณขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานความเร็วเฉลี่ยและคุณภาพการผลิต

ง) สมาชิกในทีมที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าจ้างรายชิ้น จะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกัน กันโดยไม่คำนึงถึงเพศ รศนิยมทางเพศ สัญชาติ หรือที่มา ไม่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายและคนอื่น ๆ รวมทั้งคนพม่าเชื้อชาติอื่น ๆ จะได้รับค่าจ้างหรือค่าแรงเท่า ๆ กันสำหรับงานประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าเราจ่ายเงินให้กับแรงงานงานชาวพม่าเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆในท้องถิ่นที่เราจ้างงาน

จ) เรามุ่งมั่นที่จะให้ค่าตอบแทนในการทำงานซึ่งครอบคลุมหรือครอบคลุมมากกว่า "รายได้ของครอบครัวที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นรายได้ที่จำเป็นต่อพื้นฐานการครองชีพของครอบครัวสี่คน ในพื้นทีของเรา

ฉ) เราพยายามที่จะผลักดันให้สมาชิกในทีมทุกคน ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแผนการรักษาทางสังคมที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนซึ่งมีทั้งประกันสุขภาพและเงินบำนาญ ตามสิทธิ เว้นแต่พนักงานจะได้รับการคุ้มครองในที่อื่นแล้ว จำนวนเงินรายเดือนจะแบ่งกันระหว่างพนักงานและนายจ้างอย่างเท่าเทียมกัน การประกันสุขภาพ ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายไม่แพงนัก แต่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ช) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือราคาผลิตภัณฑ์ถือว่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป เราจะปรึกษาร่วมกันในการปรับปรุงให้ทำตามข้อตกลงร่วมกัน

5. ปฏิบัติตามกฎหมาย

ก) เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลทั้งหมด เราจ่ายภาษีที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ จังหวัดและเทศบาล เราจะกีดกันบรรดาผู้ที่ทำให้เงินของประชาชนหายตัวไปโดยการทุจริต

ข) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเต็มที่รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยการจ้างงานหรือค่าชดเชยค่าแรงขั้นต่ำวันหยุดและวันหยุดพักผ่อน การลาป่วย การใช้แรงงานเด็กและกฎหมายบังคบแรงงาน บทบัญญัติเรื่องการตั้งครรภ์ กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและสังคม การรักษาความปลอดภัย / การดูแลสุขภาพ ให้ตัวเลือกสำหรับพนักงาน

c) เราไม่เข้าร่วมและไม่อนุญาตให้มีการฝึกอบรมคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วงหรือตัวแทนการผลิต ที่ประกอบกิจการบังคับหรือใช่แรงงานเด็ก ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องห้ามทำงาน ตามกฎหมายเด็กอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปีสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้โดยการรายงานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแรงงาน การมีส่วนร่วมใด ๆ ในการผลิตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความมั่นคงความต้องการทางการศึกษาหรือความต้องการของเด็ก

6. ให้ความเสมอภาค

ก) เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ การนับถือศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือสหภาพแรงงาน กลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติหรือที่มา สำหรับทุกด้านจากการจ้างงาน เพื่อตอบแทนและโอกาสในการส่งเสริมการขาย

ข) ช่วยให้ผู้ที่ดูแลเด็กเล็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น เราคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพเป็นพิเศษของสตรีในเรื่องการตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็ก เมื่อมีความจำเป็น เรายังมีสถานที่ ที่เด็กเล็ก ๆ สามารถพักผ่อนหรือเล่น โดยสมารถดูแลลูกอยู่ได้โดยไม่ห่างสายตา

ค) เรามีความเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าจะเป็น ช่างรับเหมาช่วง หรือผู้ผลิต โดยใช้หลักความเสมอภาคกัน

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก) เรามีความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราดำเนินงานและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีม ลูกค้าผู้รับจ้างเหมาช่วง ผู้ผลิต องค์กรการศึกษาและสำนักงานสาธารณะสุข การตัดสินใจที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมและช่างผู้รับจ้างช่วงและให้สอดคล้องกับลูกค้า

ข) กระบวนการที่มีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมและช่างผู้รับจ้างช่วงล่างและกับลูกค้า ในบางครั้งจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่สุด ในทางกลับกันเราก็หวังว่าจะได้รับกลับมาเช่นเดียวกัน

8. ความมั่นใจในเรื่องของสภาพการทำงานที่ดี

ก) เรามั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและทำให้สุขภาพดี เราปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานตามกฎหมาย แบ่งเวลาและมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ สนับสนุนให้ทุกคนอยู่ในสถานที่เพื่อติดตามผลเชิงบวก

ข) เรามุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมทีมงานให้มีความสามัคคีและทำงานร่วมกันและ มุ่งมั่นในการลดอัตราการลาของพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงว่าจะทำงานเต็มเวลา นอกเวลา หรือ รับงานเป็นชิ้น

ค) เราทำงานร่วมกับช่างรับเหมาช่วงการผลิต และ ผู้ผลิตเพื่อให้ปฏิบัติไปตามแนวทางเดียวกัน

9. สร้างกำลังคน

ก) เราฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้มีทักษะด้านเทคนิค หรือทักษะการบริหารเมื่อพวกเขาต้องการและต้องการ ในการฝึกอบรมไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการฝึกงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างพลัง กำลังใจในชีวิตส่วนตัวด้วย การฝึกอบรมทีมสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในองค์กร

ข) เราทำงานร่วมกันและให้คำแนะนำผู้รับเหมาช่วงการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการค้าอย่างเป็นธรรม

ค) เราให้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า หรือพยายามที่จะเชื่อมต่อกับองค์กรด้านเทคนิค ที่เหมาะสมสำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เราให้ความสนใจ

ง) เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

10. ส่งเสริมการค้าอย่างยุติธรรม

ก) เราแสดงหลักการของการค้าที่เป็นธรรมด้วยการกระทำของเรา

ข) เราส่งเสริมความคิดหลักการและนโยบายการค้าอย่างเป็นธรรมโดยการพูดคุย และการตีพิมพ์ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และเหมาะสม เราหารือและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมกับสมาชิกในทีม การประชุมเชิงปฏิบัติการช่างฝีมือผู้รับเหมาช่วงและลูกค้ารายอื่น ๆ

ค) เราแสดงหลักการและนโยบายทางการค้าที่เป็นธรรมในเว็บไซต์ของเราซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากลูกค้า ผู้จำหน่าย คู่แข่งทางการค้าและประชาชนทั่วไป

การปรับเปลี่ยน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อความในหลักการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

Footnotes

1. Main differences with WFTO fair trade principles:

  • a) JEDI places the "Environment" into a top position.
  • b) JEDI moves the WFTO's second placed heading "Transparency & Accountability" into seventh place as "Engage Stakeholders", that is working with all stakeholders in an open, participatory manner. The WFTO's approach of prove it with paperworks does not apply to us. Additionally, the administrative (control) requirements for external accreditations, certifications and product labels are incompatible with our team-oriented work culture and atmosphere, and financially infeasible for independent small enterprise. Never mind those accreditations, labels, and administrative barriers enabling closed loop circuits.
  • c) JEDI replaces the heading concerning Child Labor and Forced Labor with a heading regarding complying with existing laws, and specify these two important subjects as part of proper lawful conduct. Our replacement heading covers other important relevant issues. One of these is corruption, a major contributor to social inequity and environmental degradation.
  • As part of the last heading "Promote" JEDI gladly provides the WFTO with professional advisory services to improve its principles and implementation processes to attract more independent family artisan businesses as part of their fair trade membership base (if that is an intention, and when that is requested).

2. The construction of this sentence has a well-known precedent. Which one?