ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเรา JEDI International Ltd. รับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบด้านจริยธรรม เป็นหลักการที่บริษัทของเราก่อตั้งขึ้น

หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกิจกรรมของเรา โดยแนวคิดนี้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและกระบวนการการผลิต เป็นการ"ตกผลึก" ในบรรทัดฐานและค่านิยม ลูกค้าผลิตภัณฑ์ ลูกค้าผู้ซื้อของเราส่วนมากมีความวามพึงพอใจในแนวทางหลักของเรา

เราไม่มุ่งมั่นในการสร้างผลกำไรทางการเงิน ซึ่งในที่สุดจะส่งเสริมให้เกิดวัตถุนิยมอย่างล้นหลาม การคุ้มครองผู้บริโภค การเอารัดเอาเปรียบและการทำลายสิ่งแวดล้อม

เราแทนที่กำไรด้วยความยั่งยืนทางการเงิน ควบคู่ไปกับความเพียงพอของวัสดุ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า เราจะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนทีมงานของเราและผู้ถือหุ้นรายอื่นในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมแบบฮาร์มอนิกและสร้างชีวิตที่น่าพอใจ

เรารักษาและใช้มาตรการเชิงรุกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับรายละเอียดโปรดดู > นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เราปฏิบัติตามหลักการของการค้าที่เป็นธรรม เราปฏิบัติต่อการค้าที่เป็นธรรมในด้านพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
เราไม่แสวงหาหรือแสดงการรับรองหรือรับรองจากบุคคลที่สาม สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ > นโยบายการค้าอย่างเป็นธรรม

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม